Regulamin rekrutacji do SPK w Rzymie

Regulamin rekrutacji uczniów do
Szkoły Polskiej im. Gustawa Herlinga – Grudzińskiego
przy Ambasadzie RP w Rzymie
(do 31 sierpnia 2019 r. Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Rzymie)

§1
Zasady rekrutacji uczniów do szkół polskich
1. Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 966 ze zm.).
2) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 14578
z późn. zm.).
3) Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 2245).
4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. 2017 r. poz. 1648),
5) Statut Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Rzymie,
6) zarządzenie kierownika Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Gustawa Herlinga – Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w Rzymie [od 1 września 2019 r. kierownika Szkoły Polskiej] w sprawie zasad i harmonogramu rekrutacji na dany rok szkolny.
2. Kryteria rekrutacji:
1) do Szkoły Polskiej w Rzymie , zwanej dalej SPL w Rzymie mogą być przyjmowane:
a) dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą,
b) dzieci obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą oraz dzieci osób niebędących obywatelami polskimi - jeżeli SPL posiada wolne miejsca oraz odpowiednie warunki kadrowe, organizacyjne i finansowe,
2) warunkiem przyjęcia ucznia do SPL w Rzymie jest dostarczenie kierownikowi oświadczenia o uczęszczaniu:
a) do szkoły lokalnej działającej w systemie oświaty lub,
b) do innej szkoły, zapewniającej pełny program nauki, działającej na terenie Włoch, uznawanej przez włoski system oświaty ( np. amerykańskiej, brytyjskiej, francuskiej, żydowskiej , niemieckiej itp.)
3) Oświadczenie należy złożyć najpóźniej do końca września
4) Rekrutację do klas pierwszych Szkoły Podstawowej i pierwszej 3-letniego i i 4- letniego Licem prowadzi się do konkretnych klas.
5) Rekrutację do klas starszych dla uczniów spoza szkoły prowadzi się do Szkoły Polskiej, przyjmując uczniów do klas, w których są wolne miejsca.

§2
Etapy rekrutacji uczniów

1. Składanie dokumentacji o przyjęcie do SPL w Rzymie:
1) dokumentację rekrutacyjną stanowią kwestionariusze zgłoszeniowe będące jednocześnie wnioskiem o przyjęcie do szkoły:
a) kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej SPL w Rzymie – wypełniona ankieta na stronie internetowej szkoły ( www.rzym.orpeg.pl)
b) kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do klasy pierwszej Liceum SPL- w formie papierowej dla absolwentów Gimnazjum SP Szkoły Polskiej w Rzymie
c) kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do klas starszych Szkoły Podstawowej - klasy 2-8 SP i klasy I -III Liceum SPL – wypełniona ankieta na stronie internetowej szkoły ( www.rzym.orpeg.pl) – tylko dla nowych uczniów, nie uczęszczających dotychczas do Szkoły Polskiej w Rzymie
d) zestawienia w formie tabeli z pisemną informacją rodziców na temat woli kontynuacji nauki w szkole przez obecnych uczniów SPL- prowadzone przez wychowawców
e) klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 2,
f) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku dziecka– załącznik nr 3 i 4,
g) oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lokalnej, o której mowa w § 1 ust. 2 regulaminu, z uwzględnieniem § 1 ust. 3
h) oświadczenie składa się raz przy przyjęciu ucznia do szkoły polskiej. W przypadku zmiany szkoły (nie nazwy) zaświadczenie musi być aktualizowane,
2) kierownik SPK (od 1 września 2019 r. kierownik Szkoły Polskiej) ogłasza nabór uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej, Liceum Ogólnokształcącego w SPL na kolejny rok szkolny na stronie internetowej punktu i na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły,
3) rekrutacja uczniów do SPL rozpoczyna się 27 kwietnia a kończy się 30 czerwca danego roku.
4) rodzice/opiekunowie obecnych uczniów szkoły potwierdzają wolę kontynuowania nauki do 25 maja, po tym terminie tracą pierwszeństwo w przyjmowaniu do danej klasy i szkoły,
5) uczniowie spoza SPL w Rzymie, ubiegający się o przyjęcie do klas starszych szkoły podstawowej i liceum będą przyjmowani do szkoły w miarę wolnych miejsc
6) rekrutacja uzupełniająca do SPL w Rzymie zaczyna się z początkiem lipca i kończy 30 września nowego roku szkolnego,
7) w procesie rekrutacji przyjmowana jest wyłącznie pełna dokumentacja rekrutacyjna ucznia.
2. Składanie dokumentów rekrutacyjnych i ich weryfikacja:
1) kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia, o którym mowa w §2 ust. 1, pkt. 1 a, b i c wypełnia się na stronie www.rzym.orpeg.pl w zakładce REKRUTACJA
a) kwestionariusz zgłoszeniowy w wyjątkowych przypadkach ( takich jak np. brak dostępu do Internetu, brak możliwości korzystania z urządzeń elektronicznych itp.) można wypełnić również w Sekretariacie Szkoły.
2) wypełnienie kwestionariusza nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do szkoły.
3) aby dokonać pełnego zapisu należy złożyć podpisane dokumenty, o których mowa §2 , ust. 1 , pkt 1 d, f, g, h w następujących terminach:
a) podczas zebrania kierownika z rodzicami dla nowych uczniów
b) w sekretariacie szkoły w środę , czwartek i piątek w godz. 16.30- 19.30 oraz w sobotę w godz. 10.30- 14.30 do końca trwania zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym.
c) podczas wyznaczonych rozmów klasyfikacyjnych, sprawdzających poziom znajomości języka polskiego dla uczniów nowo przyjmowanych do klas starszych
d) pełna dokumentacja musi zostać dostarczona do sekretariatu do końca września.
4) kierownik SPK w Rzymie (od 1 września 2019 r. kierownik Szkoły Polskiej) powołuje komisję rekrutacyjną, wspomagającą kierownika w prowadzeniu naboru uczniów do SPL. Pracami komisji kieruje kierownik SPK. Komisja składa się z pracowników administracyjnych i nauczycieli zatrudnionych w SPK,
5) do zadań Komisji należy: obsługa emaila rekrutacjaszkolapolska@gmail.com, drukowanie i segregowanie kwestionariuszy zgłoszeń, przyjmowanie dokumentacji rekrutacyjnej i kwitowanie potwierdzenia jej przyjęcia, sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym, korespondencja z rodzicami, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych dla uczniów aplikujących do klas starszych, weryfikowanie znajomości języka polskiego zewnętrznych kandydatów do Liceum oraz przygotowanie protokołu z przeprowadzonej rekrutacji po jej zakończeniu,
6) podczas składania dokumentów rekrutacyjnych ucznia, rodzic/ opiekun jest zobowiązany okazać, celem potwierdzenia informacji zawartych w kwestionariuszu zgłoszeniowym ucznia, następujące dokumenty: dowód lub paszport dziecka, dowód lub paszport rodzica dziecka/opiekuna prawnego,
7) aktualni uczniowie szkoły mają pierwszeństwo w przyjmowaniu do klas kolejnych,
8) rodzice/ opiekunowie aktualnych uczniów szkoły są zobowiązani do pisemnego potwierdzenia u wychowawców zamiaru kontynuowania nauki w klasie wyższej do 25 maja,
9) rodzice/ opiekunowie potwierdzający zamiar kontynuowania nauki mają prawo zmiany klasy i dnia o ile w danej klasie są wolne miejsca,
10) o przyjęciu do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej do szkoły decyduje :
a)kolejność zgłoszeń kandydatów spełniających kryteria określone w § 1 ust. 2. którą określa system poczty elektronicznej wskazujący datę, godzinę a tym samym kolejność zgłoszeń.
b) podpisanie kompletu dokumentów w terminie
c) w roku szklonym 2019-20 pierwszeństwo mają uczniowie urodzeni w roku 2012( kończą 7 lat). Uczniowie , którzy maja 6 lat mogą zostać przyjęci do szkoły w razie wolnych miejsc,
d) uczęszczanie do szkoły rodzeństwa w tym samym dniu,
11) o przyjęciu do klas starszych szkoły podstawowej decyduje:
a) wolne miejsca w danej klasie
b) przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej i zobowiązanie się rodzica i ucznia do wyrównania ewentualnych różnic,
c ) podpisanie wszystkich dokumentów w terminie
12 ) o przyjęciu do klasy pierwszej 3- letniego i 4-letniego Liceum aktualnych uczniów szkoły decyduje:
a) złożenie u wychowawców do 25 maja wypełnionych kwestionariuszy przyjęcia do Szkoły Polskiej w Rzymie
b) złożenie pełnej dokumentacji rekrutacyjnej w terminie
c) ukończenie odpowiednio Gimnazjum i Szkoły Podstawowej
13) o przyjęciu do klasy pierwszej 3-letniego lub 4-letniego Liceum uczniów spoza Szkoły Polskiej w Rzymie decyduje:
a) wolne miejsca w klasach
b) wypełnienie kwestionariusza zapisu do Liceum na stronie www.rzym.orpeg.pl
c) złożenie pełnej dokumentacji w terminie,
d) znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym podjęcie nauki
(zweryfikowana w czasie egzaminu sprawdzającego przeprowadzonego przez członków komisji rekrutacyjnej),
e) z egzaminu sprawdzającego są zwolnieni absolwenci, którzy otrzymali świadectwo ukończenia odpowiednio Gimnazjum lub Szkoły Podstawowej w szkołach funkcjonujących w polskim systemie oświaty,
14) absolwenci Gimnazjum przyjmowani są do 3-letniego Liceum tj. do klas IA, ID i IC,
15) absolwenci 8 klasy Szkoły Podstawowej przyjmowani są do 4-letniego Liceum, tj do klas IB i IE,
16) Kandydaci do Liceum, nie uczęszczający dotychczas do szkół polskich będą kwalifikowani odpowiednio do 3-letniego lub 4-letniego Liceum na podstawie roku urodzenia.
3. Opublikowanie wyników rekrutacji uczniów do SPL w Rzymie.
1) po upływie terminu przyjmowania dokumentów określonego w harmonogramie działań rekrutacyjnych, sporządzana jest lista wszystkich kandydatów z podziałem na klasy,
2) po zakończeniu rekrutacji, Komisja rekrutacyjna przygotowuje listę przyjętych uczniów z podziałem na klasy,
3) do dnia 30 czerwca kierownik SPK jest zobowiązany podać do wiadomości rodziców wyniki rekrutacji,
4) wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie www.rzym.orpeg.pl,
5) w przypadku nieprzyjęcia ucznia do szkoły rodzice powiadamiani są indywidualnie za pośrednictwem adresu mailowego podanego w procesie rekrutacji,
6) w przypadku rezygnacji ucznia z nauki w SPL, na jego miejsce przyjmowana jest kolejna osoba z listy nieprzyjętych, spełniająca wymogi formalne. Lista znajduje się u kierownika SPK (od 1 września 2019 r. kierownik Szkoły Polskiej),
7) w SPL, w którym wykorzystano liczbę wolnych miejsc nie przeprowadza się rekrutacji uzupełniającej.
5. W przypadku wolnych miejsc, w SPL prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca, do której stosuje się odpowiednio przepisy § 1 i 2 regulaminu.

§3
Harmonogram rekrutacji
1) Do 27 kwietnia 2019 r. – wydanie przez kierownika SPK (od 1 września 2019 r. kierownik Szkoły Polskiej) zarządzenia określającego harmonogram i zasady rekrutacji;
2) Do 27 kwietnia 2019 r. - umieszczenie ogłoszenia o rozpoczęciu rekrutacji na stronie www SPK i podanie do wiadomości zasad i harmonogramu rekrutacji.
3) Do 25 maja potwierdzanie woli kontynuacji nauki przez aktualnych uczniów szkoły
4) Do 25 maja składanie dokumentów do I klasy Liceum – odpowiednio 3-letniego i 4-letniego dla aktualnych uczniów trzecich klas gimnazjum i ósmych klas Szkoły Podstawowej
5) Do 8 czerwca 2019– składanie dokumentów o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej,
6) Do 8 czerwca składanie dokumentów do klas starszych Szkoły Polskiej w Rzymie przez nowych uczniów, dotychczas nieuczęszczających do Szkoły Polskiej w Rzymie
7) Do 8 czerwca składanie dokumentów do klasy I Liceum Ogólnokształcącego w SPL przez nowych uczniów, dotychczas nieuczęszczających do Szkoły Polskiej w Rzymie(przyjmowanie kompletnych dokumentów wraz z załącznikami).
8) rozmowy weryfikujące znajomość przez dziecko języka polskiego dla nowych uczniów odbędą się : 1 maja w sobotę g. 14.30 , 22 maja w środę g. 17.00, 30 maja w czwartek g. 17.00 i 5 czerwca w środę . godz. 17.00
9) 25 maja o godz. 12 odbędzie się zebranie dla rodziców nowych uczniów z kierownikiem szkoły i z nauczycielami
10) Do 30 czerwca - ogłoszenie wyników rekrutacji na stronie www.rzym.orpeg.pl
11) O nieprzyjęciu ucznia do szkoły rodzice będą zawiadamiani indywidualnie poprzez pocztę elektroniczną podaną w procesie rekrutacji.
12) Niestawienie się dziecka do szkoły w pierwszych dwóch tygodniach nauki, bez wcześniejszego uprzedzenia przez rodziców będzie traktowane jak rezygnacja ze Szkoły.
13) Do 1.09.2019 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej dla uczniów, którzy wysłali dokumenty w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 r.
14) Do 30 września 2019 r. – dostarczenie zaświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 regulaminu.
15) 30 września 2019 r. – zamknięcie rekrutacji.