O Szkole

Szkoła Polska  im Gustawa Herlinga Grudzińskiego przy Ambasadzie  Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie jest polską placówką publiczną.

 Do  1 września 2019 szkoła nosiła nazwę  Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego  przy Ambasadzie RP w Rzymie .

 Na zlecenie  Ministerstwa Edukacji Narodowej w Polsce organem prowadzącym szkołę jest Ośrodek Rozwoju olskiej Edukacji za Granicą, przy ul. Kieleckiej 43 w Warszawie. 

( www.orpeg.pl )

 Szkoła, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 18 sierpnia 2017 w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za Granicą , realizuje uzupełniający plan nauczania w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum.

 Zajęcia w szkole odbywają się w języku polskim. Rekrutacja do szkoły rozpoczyna się w połowie kwietnia a kończy z końcem września każdego roku.

 Uzupełniający plan nauczania oznacza, że uczniowie uczęszczają do włoskich szkół i realizują normalny tok kształcenia, natomiast w SPK w Rzymie program nauczania obejmuje przedmioty uzupełniające: język polski wiedzę o Polsce ( przedmiot łączy treści z zakresu historii Polski, geografii Polski i wiedzy o społeczeństwie). Po ukończeniu każdej klasy, zgodnie z polskim prawem oświatowym, uczniowie otrzymują polskie świadectwa promocyjne bądź świadectwa ukończenia szkoły.